Algemene voorwaarden / Terms and Conditions

Algemene Voorwaarden Studio Voordenberg
KvK 50170201

 

Artikel 1. Algemeen
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle verbintenissen, hieronder mede begrepen doch niet beperkt tot verbintenissen tot vervaardiging van strategiën en/of concepten en/of producties en/of aflevering of ter beschikkingstelling van visuele en/of audiovisuele werken, uit de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn verklaard. Zij zijn tevens van toepassing op alle verbintenissen die voortvloeien uit nadien tussen partijen gesloten overeenkomsten, andere handelingen of pre- contractuele rechtsbetrekkingen. Zij zijn voorts van toepassing op alle verbintenissen die voortvloeien uit handelingen, verricht in verband met dergelijke overeenkomsten, handelingen of pre-contractuele rechtsbetrekkingen.

Van deze voorwaarden kan slechts worden afgeweken, indien en voor zover zulks schriftelijk wordt overeengekomen en uitsluitend voor die overeenkomst, waarbij de afwijkende bedingen werden gemaakt. Toepasselijkheid van de inkoopvoorwaarden van de opdrachtgever wordt door  Studio Voordenberg van de hand gewezen. De algemene voorwaarden van Studio Voordenberg zijn ook van toepassing, indien de algemene voorwaarden van de opdrachtgever een prevalentie beding bevatten.Artikel 2. Offertes en totstandkoming overeenkomst 
Alle offertes van Studio Voordenberg, in welke vorm dan ook, zijn geheel vrijblijvend, tenzij dit uitdrukkelijk anders is vermeld. Studio Voordenberg kan een offerte intrekken, zolang de opdrachtgever de offerte niet heeft aanvaard. Een offerte heeft een beperkte geldigheidsduur van 14 dagen tenzij anders vermeld op de offerte. Eerst door schriftelijke bevestiging door Studio Voordenberg van een opdracht, dan wel door uitvoering te geven aan de opdracht komt een overeenkomst tot stand. Studio Voordenberg is gerechtigd zijn werkzaamheden op te schorten indien de opdrachtgever op zijn verzoek geen zekerheid stelt voor betalings- en overige verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst, onverminderd de gehoudenheid van de opdrachtgever reeds door Studio Voordenberg verrichtte werkzaamheden en gemaakte kosten te vergoeden.  Misverstanden ten aanzien van de inhoud en uitvoering van de overeenkomst, voortvloeiende uit het door de opdrachtgever niet, niet juist, niet tijdig of onvolledig specificeren van de opdracht of doen van mededelingen, komen voor rekening en risico voor de opdrachtgever, ook indien die opdracht en/of mededelingen gedaan zijn via enig technisch middel, e-mail of andere transmissiemedia. Studio Voordenberg stelt offertes samen op basis van een inschatting van de benodigde werkuren voor projectvoorbereiding, opnames, editting, materiaalgebruik en andere project gerelateerde zaken. Studio Voordenberg bepaalt deze uren in alle redelijkheid. Toch kan het voorkomen dat een opdrachtgever gedurende de productie additionele wensen heeft, die nog niet in de offerte zijn opgenomen. Deze extra uren worden op basis van een vast uurtarief, bovenop het in de offerte afgesproken factuurbedrag, in rekening gebracht.

 

Artikel 3. Reis en Verblijf
Indien reis- en verblijfskosten niet mee zijn genomen in de offerte, worden dezen beschouwd als additionele kosten. Additionele kosten worden samen met de bewijsstukken apart toegevoegd aan de eindfactuur. Voor gereden kilometers berekent Studio Voordenberg een vergoeding van € 0,25 per gereden km.


Artikel 4. Muziek
Voor muziek die in een videoproductie wordt gebruikt moeten rechten afgedragen worden aan auteursrechten organisatie Buma Stemra.  De opdrachtgever is verantwoordelijk voor deze aanmelding en afdracht. Tenzij anders overeengekomen. 

 

Artikel 5. Voice Over 
Bij sommige producties wordt gebruik gemaakt van een of meerdere voice-overs, oftewel ingesproken stemmen. De kosten van een voice-over vallen onder de additionele kosten en worden toegevoegd worden aan de eindfactuur. Tenzij anders is overeengekomen.

  

Artikel 6. Prijzen 
Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld op orderbevestiging of offerte zijn alle genoemde prijzen exclusief BTW.

  

Artikel 7. Betaling en Incasso
Betaling dient te geschieden op de overeengekomen wijze en binnen de veertien dagen of anders volgens overeengekomen termijn(en).  Indien betaling van het totaal verschuldigde bedrag niet tijdig heeft plaatsgevonden, is de opdrachtgever in verzuim, zonder dat daartoe een ingebrekestelling vereist is. De opdrachtgever krijgt een herinnering van dit verzuim en heeft dan veertien dagen om het verschuldigde bedrag over te maken. Indien de opdrachtgever na veertien dagen nog steeds verzuimt, dan is Studio Voordenberg genoodzaakt een eerste aanmaning te sturen die max. €50,- extra kosten met zich meebrengt. De tweede aanmaning wordt 14 dagen na de eerste aanmaning verstuurd indien de opdrachtgever nog steeds niet betaald heeft. Deze tweede aanmaning bedraagt max.€ 150,-. Indien de opdrachtgever na de aanmaning niet betaald heeft zal Studio Voordenberg opdracht geven aan een incassobureau om het bedrag bij de opdrachtgever te innen.

In geval van liquidatie, surséance van betaling, faillissement, onderbewindstelling of beslag aan de zijde van de opdrachtgever, zijn de vorderingen van Studio Voordenberg op de opdrachtgever direct opeisbaar. Indien de opdrachtgever tekort komt in de nakoming van de overeenkomst, dan komen alle door Studio Voordenberg in en buiten rechte gemaakte kosten ter verkrijging van voldoening / nakoming voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke (incasso)kosten bedragen ten minste 15% van de hoofdsom.

 

Artikel 8. Annulering van draaidagen
Wanneer de opdrachtgever de draaidag kort van te voren (72uur voor aanvang) annuleert zal 50% van de geofreerde arbeidskosten voor de betreffende draaidag, plus eventueel gemaakte onkosten (zoals materiaalhuur), worden gefactureerd. 


Artikel 9. Klachten
Een klacht van de opdrachtgever over de uitvoering van enige opdracht dient binnen 8 werkdagen na levering van product en/of dienst schriftelijk aangetekend door Studio Voordenberg te zijn ontvangen, zulks op straffe van verval van iedere aanspraak. 

 


 
Artikel 10. Overmacht
In geval van overmacht heeft Studio Voordenberg het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Studio Voordenberg niet mogelijk is langer duurt dan twee maanden zijn zowel Studio Voordenberg als de opdrachtgever bevoegd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat de opdrachtgever uit dien hoofde recht heeft op vergoeding van kosten, schade en interessen. Indien Studio Voordenberg bij het intreden van overmacht al gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen, is Studio Voordenberg gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen. Onder overmacht in de zin van dit artikel wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van de overeenkomst verhinderen en die niet aan Studio Voordenberg toe te rekenen zijn. Hieronder zullen onder meer worden begrepen (burger)oorlog, oorlogsgevaar, oproer, overheidsmaatregelen, molest, brand, waterschade, overstroming, werkstaking, bedrijfsbezetting, defecten aan machines, storingen in energietoevoer, vervoersstoringen, natuurgeweld, overheidsmaatregelen. Een beroep op overmacht kan worden gedaan zowel indien de vermelde omstandigheden aan de zijde van Studio Voordenberg voorkomen, als wanneer de omstandigheden zich aan de zijde van door StudioVoordenberg ingeschakelde derden voordoen. Studio Voordenberg heeft eveneens het recht zich op overmacht te beroepen, indien de niet toerekenbare omstandigheid die de nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat zij aan zijn verplichtingen had moeten voldoen.

 

Artikel 11. Leveringstermijn
Een door Studio Voordenberg opgegeven termijn van levering heeft, tenzij daarvan schriftelijk wordt afgeweken, slechts een indicatieve strekking. Levertijden worden steeds bij benadering vastgesteld. Overeengekomen levertijden zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen, doch overschrijding door Studio Voordenberg van een overeengekomen termijn, levert geen verzuim aan de zijde van Studio Voordenberg op en levert derhalve voor de opdrachtgever geen grond op voor ontbinding van de overeenkomst.

 
Artikel 12. Aansprakelijkheid
Studio Voordenberg aanvaardt generlei aansprakelijkheid voor tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht veroorzaakt of ontstaan door schuld of toedoen van opdrachtgever of derden waarvoor deze verantwoordelijk is. In geval van het niet uitvoeren van enige opdracht of onjuiste of gedeeltelijke uitvoering van een opdracht is Studio Voordenberg jegens opdrachtgever slechts aansprakelijk indien en voorzover zulks is veroorzaakt door opzet of grove schuld/nalatigheid van Studio Voordenberg. Studio Voordenberg is nimmer aansprakelijk voor bedrijfsschade, gevolgschade of omzetderving van opdrachtgever. Als blijkt dat door foutief gebruik schade aan producten als opslag media is ontstaan wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Indien door Studio Voordenberg door overmacht niet gestart kan worden op afgesproken dag of uur zal door Studio Voordenberg naar een oplossing worden gezocht. Mocht dit niet lukken, kan Studio Voordenberg niet verantwoordelijk worden gesteld of gehouden. Indien Studio Voordenberg krachtens de voorgaande artikelen jegens opdrachtgever aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat Studio Voordenberg aan opdrachtgever in rekening heeft gebracht voor de niet of niet juist uitgevoerde opdracht of het niet (juist) uitgevoerde gedeelte daarvan. Daarnaast is Studio Voordenberg, ter uitsluitende beoordeling van Studio Voordenberg, in een voorkomend geval bereid om bij te dragen in de kosten verbonden aan eventueel te treffen redelijke voorzieningen ter beperking van mogelijke schade. Studio Voordenberg is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door storingen die verband houdend met oorzaken die buiten de invloedssfeer van Studio Voordenberg zijn gelegen, zoals verbindingen of apparatuur van de opdrachtgever of derden.

 

Artikel 13. Promotie
Studio Voordenberg behoudt de mogelijkheid om materialen te gebruiken ter promotie


Artikel 14. Opslag materiaal

Tenzij anders afgesproken wordt video materiaal niet zonder meer beschikbaar gesteld. Tegen een jaarlijkse vergoeding kan camera materiaal door Studio Voordenberg worden opgeslagen op een harde schijf en/of cloudopslag . Studio Voordenberg is niet aansprakelijk voor verlies van het materiaal door technisch toedoen. Als er geen afspraken worden gemaakt over opslag dan zal Studio Voordenberg naar eigen inzicht het materiaal bewaren of vernietigen.


Artikel 15. Ontbinding
Studio Voordenberg is bevoegd zijn werkzaamheden op te schorten of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder dat daartoe een ingebrekestelling is vereist indien:

* de opdrachtgever in verzuim is de overeengekomen prijs, inclusief de verschuldigde rente en kosten te voldoen; en/of

* de opdrachtgever in verzuim is de geleverde zaken in ontvangst te nemen; en/of

* na het sluiten van de overeenkomst Studio Voordenberg ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen, waaronder de omstandigheid dat blijkt dat de opdrachtgever onvoldoende kredietwaardig is;

* de opdrachtgever zijn/haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst niet nakomt; en/of

* de opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard; en/of

* de opdrachtgever surséance van betaling aanvraagt; en/of

* de opdrachtgever niet (meer) beschikkingsbevoegdheid is over zijn/haar vermogen. b. Indien de overeenkomst wordt ontbonden krachtens dit artikel, is de opdrachtgever terzake van vergoeding van schade 30% van de overeengekomen prijs direct opeisbaar verschuldigd, onverminderd de gehoudenheid van de opdrachtgever reeds door Studio Voordenberg verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten te vergoeden en onverminderd het recht van Studio Voordenberg om de gehele schade in rechte te vorderen. Bij een ontbinding krachtens dit artikel strekken alle ontvangen termijnen primair in mindering op de kosten, vervolgens in mindering op opengevallen rente en tenslotte in mindering op de hoofdsom en lopende rente.

Artikel 16. Eigendomsvoorbehoud en auteursrechten
Concepten, ideeën en voorstellen die voor een opdrachtgever worden ontwikkeld vallen onder het auteursrecht en blijven formeel en juridisch in bezit van Studio Voordenberg. In het geval van inbreuk of misbruik van dit auteursrecht stelt Studio Voordenberg de organisatie of persoon in kwestie aansprakelijk. Deze aansprakelijkheid heeft juridische consequenties.

De opdrachtgevers vrijwaren Studio Voordenberg volledig tegen aanspraken van derden voor inbreuk op auteursrechten tengevolge van door Studio Voordenberg ten behoeve van opdrachtgevers te verrichten montages en/of het dupliceren van beeld- en geluidsopnames welke zij hebben aangeleverd. Inbreuk op de auteursrechten is als misdrijf strafbaar gesteld in artikel 31 en 32 van de Auteurswet. Producties ( foto's, films, visueel materiaal, etc.) die door Studio Voordenberg gemaakt zijn, zijn Auteursrechtelijk beschermd. Het is niet toegestaan om zonder uitdrukkelijke toestemming van en of door Studio Voordenberg gemaakte/ geleverde producties zowel van beelden en/of geluid danwel gedeelten daarvan, te vermenigvuldigen, te bewerken, openbaar te maken, in het openbaar te vertonen, uit te zenden en of te publiceren/ tonen op websites, internet etc. Studio Voordenberg behoudt nadrukkelijk de eigendom van de te leveren zaken

voor, totdat de opdrachtgever alle verplichtingen uit de overeenkomst heeft voldaan, waaronder mede begrepen de verplichtingen tot betaling van kosten, renten en toeslagen welke voor rekening van de opdrachtgever komen. In het geval de levering deel uitmaakt van een reeks leveringen wordt de eigendom van de zaken voorbehouden totdat alle betalingsverplichtingen, verband houdende met deze reeks leveranties, zijn nagekomen. Indien de opdrachtgever zich zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet nakomt, of er gegronde vrees bestaat dat hij zulks niet zal doen, is Studio Voordenberg gerechtigd de geleverde zaken, waarop het eigendomsvoorbehoud rust, terug te nemen, ofwel bij de opdrachtgever of derden weg te (doen) halen. De opdrachtgever dient de terzake door Studio Voordenberg gemaakte kosten te vergoeden. Indien derden enig recht op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken willen vestigen of doen gelden, is de opdrachtgever verplicht Studio Voordenberg hiervan onverwijld op de hoogte te stellen. Studio Voordenberg heeft jegens een ieder, die daarvan afgifte verlangt, een pandrecht en een retentierecht op alle zaken en gelden die Studio Voordenberg uit welke hoofde en met welke bestemming ook onder zich heeft of zal krijgen, voor alle vorderingen die zij ten laste van de opdrachtgever heeft of mocht krijgen.

 
Artikel 17. Door opdrachtgever ter beschikking gestelde zaken
Studio Voordenberg zal de door de opdrachtgever aan hem toevertrouwde zaken in het kader van de nakoming van de overeenkomst bewaren met de zorg van een goed bewaarder.


Artikel 18. Toepasselijk recht
Op deze Algemene Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

 

 

 

 

image_pdf